Łowicz, dnia 15 marca 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŁOWICZU
Artur Moskwa

Nasz znak: PIWet.z.4143-6/11-2/2021

KOMUNIKAT Nr 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA

WETERYNARII W ŁOWICZU w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łowickiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków — łabędzi niemych w dniu 15.03.2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przekazuje, iż w dniu 15 marca b.r. na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym  Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków (AI) i wykryto materiał genetyczny wirusa podtypu H5N8 w próbkach pobranych od padłych łabędzi niemych, których zwłoki w ilości 20 szt. wyłowiono w dniu 12.03.2021 r. ze stawu na terenie gospodarstwa rybackiego, pomiędzy miejscowościami: Walewice, Piotrowice, Sobota, Sobocka Wieś na terenie gminy Bielawy. Wyizolowany podtyp wirusa jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego, lecz nie posiada głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka, co oznacza, że nie jest groźny dla ludzi.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje i przypomina, że na obszarze, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt grypy ptaków, podtyp H5N8 tj. w granicach ww. miejscowości, na terenie gminy Bielawy i ościennych gmin oraz na pozostałym obszarze powiatu łowickiego i kraju obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku M’ sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), na mocy których zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Ponadto na mocy ww. przepisów nakazuje się:

 • . utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii , ul. Starościńska 5A, 99-400 Łowicz

tel.: (46) 837-55-78, fax: (46) 837-52-88, e-mail: łowicz.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwlowicz.pl

 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bez wybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, 11. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu apeluje do wszystkich osób o ścisłe przestrzeganie ww. wymienionych obowiązków, które składają się na pojęcie bezpieczeństwa biologicznego (tzw. bioasekuracji), mającego na celu wyeliminowanie możliwości przeniknięcia wirusa grypy ptaków z ptactwa dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach w warunkach fermowych oraz w chowie przyzagrodowym i jednocześnie informuje, że za nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie grożą kary pieniężne. Ponadto osoby łamiące powyższe zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty odszkodowań z utracony drób, w przypadku konieczności likwidacji powstałych w ich gospodarstwach ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŁOWICZU

lek. wet. Artur Moskwa

KOMUNIKAT Nr 1-2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOWICZU