Zwrot podatku akcyzowego 2021

Wójt Gminy Domaniewice informuje:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

  • do wniosku (jeżeli ubiega się o przyznanie limitu zwrotu na bydło) dołączyć informacje wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy informuje, że została wprowadzona dodatkowa procedura przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycząca wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Jest to forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2021r.

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/am posiadaczem w 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                               Paweł Kwiatkowski

Ruszyła wypłata dopłat na komputery

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski można było składać do 30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich w województwach: mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wniosków), małopolskim (4,66 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł.
Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.

Chociaż kompletowanie dokumentów przez rolników wciąż trwa, większość wnioskodawców otrzymała już zwrot kosztów zakupu komputera. Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę
nieco ponad 50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rolników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, kupiony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia.

O G Ł O S Z E N I E

———————————

Poszukujemy do dzierżawy lub zakupu grunty rolne o powierzchni od 2 ha do bez ograniczeń na terenie całego kraju pod farmy fotowoltaiczne.

Energy Group DRF Sp. z o.o.

Menadżer OZE

Kazimierz Sobolewski

Tel. 692 551 862

e-mail: szczecinek.biuro@interia.pl

Kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

 

zdhecieguhkjh

W trosce o czyste powietrze

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. W tym sezonie zimowym kampania prowadzona jest dwuetapowo – w listopadzie 2020 i w styczniu 2021. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Ostatni przykład mieliśmy kilka dni temu, kiedy to Polska ponownie stała się „czerwoną wyspą” na mapie Europy pokazującej miasta, w których znacznie przekroczono poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy i lekarze zgadzają się, że zanieczyszczone powietrze zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi jako PM2,5 i PM10) są ważną przyczyną przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrzai. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk i kotłowniii, będące wynikiem spalania złej jakości opału czy niestety spalania odpadów.

Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska, dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji tej kampanii zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach odpadów, w tym odpadów plastikowych. Na stronie internetowej Fundacji dostępne są do bezpłatnego pobrania materiały graficzne i tekstowe, które każdy może wykorzystać do promowania wiedzy i edukowania na ten temat. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Przydane linki:

Informacje dodatkowe

Materiały promocyjne do pobrania

 Świeżo opublikowane badania ( Lancet Planet Health, publikacja online January 19, 2021 https://doi.org/10.1016/ S2542-5196(20)30272-2) wskazują, ze ok. 400 000 zgonów w państwach UE w roku 2016 zostało spowodowane narażeniem na pyły PM2,5 przekraczającym limity wyznaczone przez WHO). Polskie miasta niestety przewodzą w tych statystykach.

 raport GUS ”Ochrona Środowiska 2019”( https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html

image006 (1)

Informacja o rekrutacji do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą.

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na Państwa stronie, w mediach społecznościowych oraz przesłanie drogą mailową do zainteresowanych osób informacji o trwającej rekrutacji do II edycji Szkoły Liderów programu Administracja pod kontrolą.
Poniżej przesyłamy proponowaną treść wiadomości wraz z linkiem do strony www. W załączeniu znajdą Państwo broszurę informacyjną opisującą działalność programu, grafikę reklamową oraz ulotkę dotyczącą rekrutacji.
Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie wiadomości, w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku
Zespół Programu Administracja pod kontrolą
Rekrutacja do Szkoły Liderów

Szkoła Liderów to propozycja dla osób zaangażowanych społecznie, chcących zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Program składa się z 6 weekendowych szkoleń w Warszawie, w trakcie których uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach oraz spotkaniach mentoringowych.

Co oferujemy?

Tematyka zajęć obejmuje m.in.: prawo administracyjne, dostęp do informacji publicznej, społeczną kontrolę władzy publicznej, wystąpienia publiczne, leadership, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Oprócz weekendowych zjazdów uczestnicy wybierają mentorów, którzy towarzyszą im przez cały czas trwania szkolenia. W trakcie zajęć mentoringowych kursanci Szkoły Liderów doskonalą praktyczne umiejętności sporządzania wniosków, petycji i innych pism niezbędnych w prowadzeniu działalności strażniczej.

Małe grupy zajęciowe zapewniają zindywidualizowane podejście do każdego kursanta. Dodatkowo, uczestnicy mogą spróbować sił w organizowanych w trakcie Programu konkursach,
a także mają możliwość publikacji własnych tekstów na stronie www.administracjapodkontrola.pl

Udział w Szkole Liderów jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów.

W tym roku do udziału w Programie zaprosimy 40 osób.

Jak aplikować?

Żeby wziąć udział w programie należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać na adres mailowy oświadczenie o danych osobowych.

Na zgłoszenia czekamy do 9 lutego 2021 roku.

 Kogo poszukujemy?
  • osób zaangażowanych lokalnie,
  • zainteresowanych działalnością kontrolną i strażniczą,
  • aktywistów i członków organizacji pozarządowych,
  • zaangażowanych społecznie studentów prawa i administracji.

Szkoła Liderów
Administracja pod kontrolą

„Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców z ZUS, wynikające z Tarczy 6.0

Termin spotkania 14 stycznia 2021 r. godzina 11:00

Jak dołączyć? Przyjmujemy wcześniejsze zapisy e-mailowe na adres: do 13 stycznia (środa) – zgłoszenia prosimy wysłać na adres biuro@izba.lodz.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania, czyli o czym eksperci ZUS będą mówić:

·         Dodatkowe świadczenie postojowe

·         Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą

·         Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

·         Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r.

·         Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

·         Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Ważne:
Istnieje możliwość zadania pytań ekspertom już przed wydarzeniem, aby odpowiedź w trakcie spotkania online była jak najbardziej wyczerpująca.
Pytania do ekspertów prosimy wysyłać na biuro@izba.lodz.pl do 12 stycznia (wtorek).

Szczegóły wydarzenia pod linkiem:

https://www.izba.lodz.pl/aktualnosci/14-01-2021-urzedy-blizej-przedsiebiorcow-instrumenty-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-z-zus-wynikajace-z-tarczy-6-0/

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/webinarium-instrumenty-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-z-zus-wynikajace-z-tarczy-6_0/3770681

Spotkanie organizowane jest przy wsparciu: Business Centre Club – Loża Łódzka | Klub 500 – Łódź | Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA | Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi

Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku

Michalina Figurska

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Łodzi

Wydział Organizacji i Analiz

ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

tel. 42 638-23-21/ 502 009 509

Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 - grafika

Zaproszenie na webinarium 14 stycznia 2021 r

Zwrot podatku akcyzowego 2021

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Domaniewice informuje:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

  • do wniosku (jeżeli ubiega się o przyznanie limitu zwrotu na bydło) dołączyć informacje wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy informuje, że została wprowadzona dodatkowa procedura przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycząca wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Jest to forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2021r.

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/am posiadaczem w 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                     Paweł Kwiatkowski

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. (2)

Świadczenie wychowawcze „500+”

Świadczenie wychowawcze „500+”

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane od dnia

1 kwietnia 2021r.

wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1maja do dnia 31maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

Bezpłatne szczepienia przeciwko GRYPIE dla wszystkich chętnych osób bez względu na wiek

ZAPROSZENIE

Przychodnia Medi Center w Domaniewicach zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciwko GRYPIE.

Osoby chętne prosimy o kontakt z rejestracją przychodni pod nr telefonu:

46-838-35-90

Jednocześnie informujemy, że po nowym roku w naszej przychodni będzie można zaszczepić się również przeciwko koronawirusowi. Szczepienie będą wykonywane zgodnie z kolejnością określoną w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 przyjętym przez rząd RP.

Informujemy, że 

w dniu 31.12.2020 roku (czwartek)

Urząd Gminy w Domaniewicach jest

czynny do godz 12.00.

  Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie naszego kraju.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zachowanie szczególnej czujności i przywiązywanie dużej wagi do bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, by zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa grypy ptaków.

W szczególności zaleca:

zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem innych zwierząt, zwłaszcza dzikiego ptactwa

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa

jeśli miało się kontakt w ciągu 72 h z ptactwem dzikim(np. polowania na ptactwo łowne) – nie wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu

nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

– zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe(drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i/lub skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                         Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 15.12.2020r.

Nowe godziny pracy urzędu!

Urząd Gminy w Domaniewicach czynny codziennie od godziny 8:00 do 16:00

W poniedziałki do 17:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem.