Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do dołączenia do projektu „Pod
biało-czerwoną” realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej
z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To
przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą
państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy
Warszawskiej w 1920 roku.
Zachęcamy do tego, aby również Państwa Gmina stała się
częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia. Aby
spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę
głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie
mieszkańców Państwa Gminy o możliwości oddania głosów poparcia
tutaj: https://bialoczerwona.www.gov.pl/
Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie:
gov.pl/bialoczerwona Aktualnie pracujemy nad utworzeniem interaktywnej
mapy, za pomocą której będą mogli Państwo na bieżąco sprawdzać
liczbę głosów poparcia oddanych na Państwa gminę. Poinformujemy
Państwa o utworzeniu tego narzędzia w osobnej wiadomości. Do tego
czasu informujemy o możliwości sprawdzenia liczby głosów poparcia
w Państwa gminie poprzez wysłanie wiadomości mailowej – zapytania z
nazwą gminy na skrzynkę mailową: bialo-czerwona@mc.gov.pl
Przypominamy, że w trzech gminach, które na dzień 11.11.2020 na
godz. 23:59 osiągną największą procentowo liczbę głosów w
stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia
flagi na maszt. W najbliższych dniach na stronie gov.pl/bialoczerwona
dostępny będzie ranking, w którym będzie można sprawdzić
pozycję gminy w tej klasyfikacji.
Zachęcamy również do śledzenia zakładki:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/najczesciej-zadawane-pytania [1]

Fundusz Sołecki – terminy spotkań

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz kolejny możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Serdecznie zapraszam na zebrania sołeckie.

Terminy zebrań:

Lp.

Data i godzina

Sołectwo

Miejsce zebrania

Kwota funduszu soleckiego

1. 21.09.2020 r. godz. 19 30 Sapy Świetlica wiejska 23 476,88 zł
2. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
26 447,42 zł
3. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki pod Las Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
15 667,22 zł
4. 22.09.2020 r. godz. 21 00 Skaratki pod Rogóźno Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
17 344,14 zł
5. 23.09.2020r. godz. 18 00 Krępa Świetlica wiejska 42 210,47 zł
6. 23.09.2020 r. godz. 20 00 Reczyce Świetlica wiejska 31 574,01 zł
7. 24.09.2020 r. godz. 18 00 Lisiewice Duże Świetlica wiejska 14 134,04 zł
8. 24.09.2020 r. godz. 19 00 Lisiewice Małe Lokal u p. Leszka Pawlaty 16 002,61 zł
9. 25.09.2020 r. godz. 19 30 Rogóźno Świetlica wiejska 31 094,89 zł
10. 28.09.2020 r. godz. 19 00 Domaniewice Budynek OSP w Domaniewicach 47 912,00 zł
11. 29.09.2020 r. godz. 17 00 Stroniewice Świetlica wiejska 21 177,10 zł
12. 29.09.2020 r. godz. 19 00 Strzebieszew Świetlica wiejska 27 788,96 zł

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

fundusz na strone UG (3)

„Jak się spisać przez Internet” Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny
realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie
internetowej spisrolny.gov.pl [4]
oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99 [5].

[1] http://lodz.stat.gov.pl/
[2] https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi
[3] https://twitter.com/Lodz_STAT
[4] https://spisrolny.gov.pl/

 

Nowe godziny pracy urzędu!

Urząd Gminy w Domaniewicach czynny codziennie od godziny 8:00 do 16:00

W poniedziałki do 17:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem.