Najświeższe informacje z Domaniewic i okolic.

Informujemy, że w dniach

11 – 14 sierpnia 2020 r.

(wtorek – piątek)

Urząd Gminy w Domaniewicach

jest  czynny

godz. 7.00-13.00.

                                                                               Wójt Gminy Domaniewice

                                                                            Paweł Kwiatkowski

Boisko do piłki plażowej w Domaniewicach już otwarte !!!

tablice_sport inwestycje2020_herb 2-01

Gmina Domaniewice poszerzyła swoją ofertę sportowo-rekreacyjną poprzez budowę boiska do piłki plażowej w centrum Domaniewic.

Na realizację inwestycji Gmina Domaniewice otrzymała pomoc finansową z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w wysokości  50.000, 00 zł, co stanowiło ok. 65% kosztów całkowitych inwestycji.

Boisko zostało już otwarte!!!

Wszystkich miłośników piłki plażowej zapraszamy do korzystania z nowego obiektu sportowego.

117077359_286490365908927_2223215412578879794_n

116664074_330323784664077_8908783024844900397_n
116354434_1167695936919711_3377710746942933444_n

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców na dzień głosowania w dniu 28 czerwca 2020r. w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula , który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

2. W przypadku kiedy wyborca nie dokonał zgłoszenia dopisania się do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania do dnia 23 czerwca 2020r. ma możliwość dopisania się do spisu wyborców do dnia 07 lipca 2020r. w ponownym głosowaniu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (sadach) powstałych w wyniku przymrozków wiosennych.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat w sadach proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków w terminie do dnia 06 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach (pokój nr 1).

Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz obowiązkowo kserokopię/wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2020r. złożonego w AR i MR.

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami (oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej) można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zakładka Gospodarka – Rolnictwo- szkody w gospodarstwach rolnych – szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020r.

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

Domaniewice, dnia 30 czerwca 2020r.

Szanowni wyborcy

W związku z reżimem sanitarnym związanym ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz w trosce o zdrowie własne i innych osób wyborca udający się do lokalu wyborczego w dniu 28 czerwca 2020 r. w wyborach Prezydenta RP obowiązany jest stosować środki ochrony osobistej poprzez zasłonięcie ust i nosa maseczką, przed wejściem do lokalu zdezynfekować ręce.

Ponadto sytuacja epidemiczna w kraju wymusza, aby wyborca przybył do lokalu z własnym długopisem. 

Należy utrzymywać odległość wynoszącą 1,5 m.

                                                                            Wójt Gminy

                                                                       Paweł Kwiatkowski

 

Szanowni wyborcy

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl