INFORMACJA DLA WYBORCÓW

1. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców na dzień głosowania w dniu 28 czerwca 2020r. w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców.

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula , który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

2. W przypadku kiedy wyborca nie dokonał zgłoszenia dopisania się do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania do dnia 23 czerwca 2020r. ma możliwość dopisania się do spisu wyborców do dnia 07 lipca 2020r. w ponownym głosowaniu.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (sadach) powstałych w wyniku przymrozków wiosennych.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat w sadach proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków w terminie do dnia 06 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach (pokój nr 1).

Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz obowiązkowo kserokopię/wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2020r. złożonego w AR i MR.

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami (oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej) można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zakładka Gospodarka – Rolnictwo- szkody w gospodarstwach rolnych – szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020r.

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

Domaniewice, dnia 30 czerwca 2020r.

Szanowni wyborcy

W związku z reżimem sanitarnym związanym ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz w trosce o zdrowie własne i innych osób wyborca udający się do lokalu wyborczego w dniu 28 czerwca 2020 r. w wyborach Prezydenta RP obowiązany jest stosować środki ochrony osobistej poprzez zasłonięcie ust i nosa maseczką, przed wejściem do lokalu zdezynfekować ręce.

Ponadto sytuacja epidemiczna w kraju wymusza, aby wyborca przybył do lokalu z własnym długopisem. 

Należy utrzymywać odległość wynoszącą 1,5 m.

                                                                            Wójt Gminy

                                                                       Paweł Kwiatkowski

 

Szanowni wyborcy

Zmiana godzin pracy Urzędu

Wójt Gminy Domaniewice informuje mieszkańców Gminy Domaniewice,iż od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020r. zmianie ulegną godziny otwarcia Urzędu:

Pon. 9.00 – 17.00

Wt. – Pt. 7.00 – 15.00

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski

Nowe godziny pracy urzędu!

Urząd Gminy w Domaniewicach czynny codziennie od godziny 8:00 do 16:00

W poniedziałki do 17:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem.