Fundusz Sołecki – terminy spotkań

Drodzy Mieszkańcy Gminy Domaniewice
Już po raz kolejny możecie zdecydować na co przeznaczyć środki z funduszu soleckiego w swoim sołectwie.
Zakres zadań do realizacji z tych środków jest bardzo duży i obejmuje wszystkie zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Serdecznie zapraszam na zebrania sołeckie.

Terminy zebrań:

Lp.

Data i godzina

Sołectwo

Miejsce zebrania

Kwota funduszu soleckiego

1. 21.09.2020 r. godz. 19 30 Sapy Świetlica wiejska 23 476,88 zł
2. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
26 447,42 zł
3. 22.09.2020 r. godz. 20 00 Skaratki pod Las Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
15 667,22 zł
4. 22.09.2020 r. godz. 21 00 Skaratki pod Rogóźno Szkoła Podstawowa
w Skaratkach
17 344,14 zł
5. 23.09.2020r. godz. 18 00 Krępa Świetlica wiejska 42 210,47 zł
6. 23.09.2020 r. godz. 20 00 Reczyce Świetlica wiejska 31 574,01 zł
7. 24.09.2020 r. godz. 18 00 Lisiewice Duże Świetlica wiejska 14 134,04 zł
8. 24.09.2020 r. godz. 19 00 Lisiewice Małe Lokal u p. Leszka Pawlaty 16 002,61 zł
9. 25.09.2020 r. godz. 19 30 Rogóźno Świetlica wiejska 31 094,89 zł
10. 28.09.2020 r. godz. 19 00 Domaniewice Budynek OSP w Domaniewicach 47 912,00 zł
11. 29.09.2020 r. godz. 17 00 Stroniewice Świetlica wiejska 21 177,10 zł
12. 29.09.2020 r. godz. 19 00 Strzebieszew Świetlica wiejska 27 788,96 zł

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

fundusz na strone UG (3)

„Jak się spisać przez Internet” Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny
realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie
internetowej spisrolny.gov.pl [4]
oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99 [5].

[1] http://lodz.stat.gov.pl/
[2] https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi
[3] https://twitter.com/Lodz_STAT
[4] https://spisrolny.gov.pl/

 

K O M U N I K A T

W poniedziałek 24 sierpnia 2020 roku Urząd Gminy w Domaniewicach wznawia pracę w ograniczonym zakresie z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych.

Z uwagi na sytuację epidemiczną zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

Wnioski w sprawach indywidualnych należy składać za pośrednictwem poczty lub do skrzynki przy wejściu do Urzędu lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres ug@domaniewice.pl ewentualnie za pośrednictwem platformy epuap.

Telefon kontaktowy: 46 830- 17 – 72

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Domaniewice

 

K O M U N I K A T 24.08

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.10.2021 r. przyjmowane są do dnia 30.11.2020 r.

Wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021, przyjmowane są do dnia 31.10.2020 r.

Wnioski na świadczenie Dobry Start – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przyjmowane są do 30.11.2020 r.

Wnioski na stypendium szkolne przyjmowane są do 15.09.2020r.

Wnioski można składać od dnia 24.08.2020r. w Urzędzie Gminy Domaniewice, poprzez punkt odbioru wniosków.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania i wydrukowania dostępne są na stronie internetowej:

W przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 733-322-302.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

AKCYZA KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Domaniewicach jest nadal zamknięty dla stron do odwołania w związku z zakażeniem koronawirusem stwierdzonym u pracowników.

Pracownicy przebywają na kwarantannie domowej lub izolacji na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt bezpośrednio z Wójtem Gminy 696-045-271 oraz poprzez pocztę e-mail – ug@domaniewice.pl

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2020 rokdo pobrania:

    1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2020 r.

    2. Akcyza – zestawienie faktur sierpień 2020 r.

    3. Załącznik do akcyzy

      Druki będą również dostępne przy wejściu do Urzędu Gminy.

Wnioski wraz z załącznikami j.w. oraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy

Punkt odbioru wniosków w Urzędzie od dnia 24 sierpnia br. 

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_dla_rolnikow_na_2020_r_5 (1)

Akcyza – zestawienie faktur sierpień 2020

zalacznik_do_akcyzy

 

Nowe godziny pracy urzędu!

Urząd Gminy w Domaniewicach czynny codziennie od godziny 8:00 do 16:00

W poniedziałki do 17:00 tylko po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem.