Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
–  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
–  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
–  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
–  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
–  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
–  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
–  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
–  estetyka gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Dotacje na zabytki

Do 1 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można na stronie: http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Domaniewice

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3
ust. 3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) oraz § 4 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLII 243/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia
30 września 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje „Wieloletniego programu współpracy
na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice.

§ 2 . Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

1. Konsultacje zostaną  przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością wyrażenia opinii i wnoszenia uwag w trakcie spotkania do protokołu i na piśmie  do czasu jego zakończenia .

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 29 października 2015 r.  w  Urzędzie Gminy  Domaniewice pokój nr. 13  o godz.13°°.

§ 3. Wyniki konsultacji zawierające  zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz
ze stanowiskiem Wójta  z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nie uwzględnienia, zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy  w Domaniewicach.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu   na liczbę podmiotów biorących udział
w spotkaniu.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Domaniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl