UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE I POŚWIĘCENIE KWATERY ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH W 1939 ROKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA CMENTARZU PARAFIALNYM W DOMANIEWICACH

W niedzielę 22 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Po mszy świętej o godzinie 12:00 odbył się uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi na cmentarz parafialny. Przy kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku zebrali się mieszkańcy gminy wraz z przedstawicielami samorządu Panem Pawłem Kwiatkowskim – Wójtem Gminy Domaniewice, Panem Bartłomiejem Jurgą – Przewodniczącym Rady Gminy oraz delegacjami ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej w Skaratkach, Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Krzysztof Osiński. Honorową wartę przy pomniku pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

1
2
3
4 - Kopia

5 - Kopia

6 - Kopia

7 - Kopia

8 - Kopia

9 - Kopia

10 - Kopia

11 - Kopia

12 - Kopia

Z dniem 10 grudnia 2019 roku zmieni się konto bankowe do opłaty za śmieci

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 poz. 1579 ze zm.) środku pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mają powyższe na uwadze od dnia 10 grudnia 2019 roku należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Domaniewicach lub na wyodrębniony rachunek bankowy.

Konto bankowe Gminy Domaniewice 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Domaniewice
w skrócie BSZŁ O/Domaniewice
Numer konta  50 9288 1037 1982 2578 2000 0070

 

 

Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach

logo ministerstwo

W naszej Gminie rozpocznie się Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które Gmina Domaniewice złożyła wniosek w ramach programu „Groby
i cmentarze wojenne w kraju”.
W ramach niniejszego zadania zaplanowano:
1) demontaż obecnego pomnika z piaskowca i wykonanie nowego pomnika z granitu,
2) wymianę 10 krzyży z lastrica na krzyże granitowe,
3) demontaż i wykonanie nowych chodników na kwaterze tj. chodnika przyległego do pomnika
i pomiędzy krzyżami,
4) wymianę płyt z lastryka tworzących ogrodzenie wokół kwatery na płyty granitowe.
Ogólna koncepcja prac restauratorskich na kwaterze żołnierzy zakłada poprawę wizerunku i estetyki miejsca spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. a także uściślenie prawd historycznych.
Po zakończeniu inwestycji planowane jest uroczyste podsumowanie projektu z udziałem Parafii Rzymskokatolickiej, jednostek OSP z terenu naszej gminy, Szkół Podstawowych, GOK-u oraz Stowarzyszenia im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu .
Całkowity koszt realizacji zadania, to 69 006,00 zł brutto ( w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000,00 zł, pozostała kwota 19 006,00zł to środki własne Gminy Domaniewice.)

Domaniewice, 14.11.2019

Trwają prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach.
Do dnia dzisiejszego wykonano:
1) demontaż pomnika wojskowego wykonanego z materiału piaskowiec,
2) demontaż krzyży Lastrico,
3) demontaż chodnika przyległego do pomnika i pomiędzy krzyżami wykonanego z Lastrico,
4) wykonanie podłoża betonowego pod chodniki do pomnika i między krzyżami,
5) demontaż Lastrico z murku ogrodzenia pomnika wojskowego.

1

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 27.11.2019

 

Następne etapy restauracji kwatery żołnierzy Wojska Polskiego:

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Prace restauratorskie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach zbliżają się ku końcowi…

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Domaniewice, 12.12.2019

Dobiegła końca Restauracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym
w Domaniewicach w ramach której wykonano:
tablicę z granitu z napisem:

„PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TUTAJ ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO ARMII POMORZE ORAZ INNYCH JEDNOSTEK POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI W OBRONIE OJCZYZNY
W DNIACH 7 – 14 WRZEŚNIA 1939 R.”

krzyż z granitu oraz słup granitowy z płaskorzeźbą godła Wojska Polskiego ,

10 krzyży granitowych, na których znajdują się nazwiska poległych żołnierzy,

chodnik granitowy antypoślizgowy przed pomnikiem i między krzyżami,

obłożenie kwatery płytami z granitu.

W mogile tej spoczywa 93 żołnierzy Wojska Polskiego z 10 Dywizji Piechoty Armii ” Łódź” i Kresowej Brygady Kawalerii poległych w dniach
7-14 IX 1939 r. w walce z oddz. Wehrmachtu.
Wśród poległych jest 36 żołnierzy zidentyfikowanych i 57 nieznanych.
Zidentyfikowani żołnierze:

1.Strzelec Leszczyński Marian,
2.Strzelec Kuraj Szczepan,
3. Strzelec Stumiński Adam,
4.Strzelec Moszek Wszendobylski,
5.Strzelec Szeradzki Jan,
6. Strzelec Markowicz Antoni,
7. Strzelec Białecki Czesław,
8.Strzelec Stępień Stanisław,
9. Wachmistrz Roch Nomulak,
10. Plutonowy Olesiak Stanisław,
11. Strzelec Rybicki Wojciech,
12. Strzelec Świeczkowski Edmund,
13.Strzelec Iwiński Adam,
14. strzelec Bartosik Władysław,
15. Strzelec Orczykowski Antoni,
16. Strzelec Barański Wojciech,
17. Strzelec Leśniak Józef,
18. Strzelec Rudniczek Bazyli,
19. Strzelec Kuklinowski Jan,
20. Strzelec Buczyński Karol
21. Strzelec Szer Marian,
22. Strzelec Turagowski Józef,
23. Strzelec Szepański Antoni,
24. Władysław Bacik,
25. Strzelec Borkowski Walenty,
26. Strzelec Deduński,
27 Strzelec Golusiński Czesław,
28. Porucznik Oczachowski Walenty Aleksander,
29. Strzelec Pastucha Kazimierz,
30. Połomski Jakub,
31. Strzelec Rybacki Władysław,
32. Strzelec Szczypiński Teodor,
33. Plutonowy Tomczak,
34. Strzelec Twarogowski Edward,
35. Strzelec Wieczorek Adam Walerian,
36.Ruczyński Karol.
Kwatera ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji grobów wojennych prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
11
12
13
zaproszenie1

Domaniewice, 18.12.2019 r.

 

W niedzielę 22 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Domaniewicach. Po mszy świętej o godzinie 12:00 odbył się uroczysty przemarsz z pocztami sztandarowymi na cmentarz parafialny. Przy kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku zebrali się mieszkańcy gminy wraz z przedstawicielami samorządu Panem Pawłem Kwiatkowskim – Wójtem Gminy Domaniewice, Panem Bartłomiejem Jurgą – Przewodniczącym Rady Gminy oraz delegacjami ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej w Skaratkach, Ochotniczych Straży Pożarnych i Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Krzysztof Osiński. Honorową wartę przy pomniku pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

1
2
3
4 - Kopia
5 - Kopia
6 - Kopia
7 - Kopia
8 - Kopia
9 - Kopia
10 - Kopia
11 - Kopia
12 - Kopia

Domaniewice, 23.12.2019 r.

„Remont drogi gminnej” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019 r. –zakończony.

 

flaga

Droga na odcinku  Sapy – Strzebieszew o długości 1,224 km wykonana została przez firmęz Sochaczewa „DROG-BET” Marcin Głuchowski wyłonioną w przetargu nieograniczonym.  Droga ta stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy miejscowością Sapy i miejscowością Strzebieszew. Prace polegały na  wykonaniu  nowej nakładki  asfaltowej, remoncie  oraz odtworzeniu istniejących poboczy,  czyszczeniu i wyprofilowaniu dna rowów oraz oznakowaniu drogi. Całkowita wartość zadania  389.188,17 zł., w tym: kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 291.891,00 zł., (75%) kwota wkładu własnego Gminy Domaniewice 97.297,17 zł. (25%)

20191121_090148
20191121_084048
zdjęcie tablicy nr 1

Podsumowanie projektu „Razem młodzi i starsi – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” realizowanego w miejscowości Reczyce

LOGO_1

Podsumowanie projektu „Razem młodzi i starsi – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej dla mieszkańców Sołectwa Reczyce” realizowanego w miejscowości Reczyce współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem projektu było, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz promowanie regionu na terenie Sołectwa Reczyce.

Projekt był realizowany w okresie lipiec – wrzesień. W ramach przedsięwzięcia plac przy Świetlicy został uporządkowany oraz wyrównany. Została zakupiona altana wraz ze stołem i ławkami teren pod altaną utwardzono oraz ułożono kostkę brukową. Mieszkańcy angażując się nieodpłatnie własnymi siłami  ułożyli krawężniki w miejscu nasadzeń, rozłożyli agrowłókninę antychwastową  pod nasadzenia następnie wykonali nasadzenia krzewów, na koniec z został wysypany kamień pod krzewy.  Na obszarze wokół altany została zasiana trawa. Mieszkańcy korzystali z własnego sprzętu jaki posiadają w swoich gospodarstwach.

Projekt zakończyła impreza zorganizowana w dniu 28 września 2019 r. przez mieszkańców ze współudziałem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, Panów z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Wspólne biesiadowanie miało na celu integrację społeczna oraz promowanie regionu.  Był poczęstunek dla Gości oraz wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, konkursy, zabawy na dmuchańcach, malowanie twarzy oraz występ artysty cyrkowego.

Całość projektu pozwolił stworzyć miejsce do wspólnego wypoczynku oraz dała możliwość na częstsze wspólne spotkania mieszkańców Sołectw Reczyce.

1
2
3
4
5
6a7
8
9
10
12
11
13

Nowe adresy mailowe !

Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o zmianie adresu e-mail jednostki.

Prosimy o aktualizację adresu w swoich programach pocztowych.

Aktualny adres: ug@domaniewice.pl